2  Innledning

Samfunnet endrer seg raskt. Nye utfordringer og muligheter gjør at NAV må planlegge og utvikle seg, og samtidig ta høyde for uventede endringer. Omverdensanalysen tar for seg de viktigste samfunnstrendene som kan påvirke NAV fram mot 2035, hvilke konsekvenser trendene kan få for NAV, og hvilke som er mest usikre.

Analysen er inndelt i sju samfunnsområder (kapittel 3–9): Demografi, brukerforventninger, teknologi, arbeidsmarkedet, helse, levekår og politikk. Kapittel 10 inneholder resultater fra to spørreundersøkelser rettet mot ansatte i NAV og NAVs brukerrepresentanter.

Analysen har som formål å bidra til

Hovedmålgruppen er NAVs egne ansatte, spesielt ledere og tilleggsvalgte. Et tilleggsmål er å spre kunnskap også utenfor NAV. Mange av trendene er viktige også for våre samarbeidspartnere. Analysen kan bidra til at vi har et felles utfordringsbilde som gjør det lettere å samarbeide på tvers av etater og sektorer, og den kan også bidra til en mer kunnskapsbasert arbeids- og velferdspolitikk.

NAVs omverdensanalyse ble første gang publisert i juli 2014 (NAV 2014), og utgis nå for femte gang. Omverdensanalysen bygger på interne og eksterne analyser, supplert med vurderinger av hvilke muligheter og utfordringer samfunnstrendene kan gi NAV. For å sikre forankring og relevante innspill har det vært viktig å involvere hele NAV. Det er gjort i form av spørreundersøkelser til ansatte og brukerrepresentanter, og møter med de ansattes organisasjoner, sentralt brukerutvalg, direktørmøtet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, andre ledergrupper og KS. Vi har også hatt møter og workshoper med samarbeidspartnere og eksperter på ulike områder.

Når det gjelder hvilke samfunnstrender som er de viktigste og hvordan de påvirker tjenestene, har NAV et bredt og sammensatt ansvarsområde med stor variasjon på tvers av resultatområder og geografi. Til tross for omfanget av omverdensanalysen, dekker den ikke alle variasjoner. Vi oppfordrer derfor enheter i NAV til å utarbeide egne analyser, hvis det er hensiktsmessig.

Arbeidet med denne utgaven har vært utført av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Redaksjonen og kapittelforfatterne har bestått av Ole Christian Lien (leder), Marianne Åsheim Friess, Sverre Friis-Petersen, Jorunn Furuberg, Gard Ringen Høibjerg, Jørgen Daroische Holbæk-Hanssen, Kristian Myklathun, Jon Petter Nossen, Tor Erik Nyberg, Robindra Prabhu, Håkon Røstad, Raija Kristin Sandvik og Magne Sortland. I tillegg har Anne Lise Lunder Arvesen, Nina Bakken, Kent Daleng, Louis Maurice Dieffenthaler, Sigrid Anna Eggen, Ingrid Olive Engesæter, Kristin Fredriksen, Eirik Lamøy, Per Inge Langeng, Jorunn Litland, Kine Nan Lium, Marianne Pedersen, Ida Frisak Ringnes, Hanne Røvig Schjold, Beate Løwald Solberg, Benedicte Stavnum, Erik Vattekar og andre bidratt.