Statistikk - utbetalinger av ytelser kommune år

Data om de faktiske utbetalingene fra NAV fordelt på de ulike hovedytelsene, og deretter fordelt per fylke og kommune. Gjennom statistikken får man svar på hvor mye penger NAV utbetaler til personer på de ulike ytelsene i hver enkelt kommune. Statistikken omfatter hovedtyngden av stønader fra NAV til individer. Inkluderte stønader:

tiltakspenger, kontantstøtte, barnetrygd, krigspensjon, supplerende stønad til personer over 67 år, foreldrepenger, - dagpenger (eksl. feriepenger), enslige forsørgere, sykepenger (ekskl tilretteleggingstilskudd), arbeidsavklaringspenger (eksl. legeerklæringer), uføre (uførepensjon, uføretrygd), grunn- og hjelpestønad, alderspensjon, ytelser til gjenlevende, tilleggstønader (felles for flere stønadsområder fra 2016). Se Om statistikken - Utbetalinger til personer per fylke og kommune for mer detaljer.

Oppdateres årlig etter publisering av statistikk. Sist publisert april.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Befolkning og samfunn
  • Forvaltning og offentlig sektor
Forfatter Steinar Folkvord
Forfatters e-post Steinar Folkvord
Vedlikeholdes av Steinar Folkvord
Vedlikeholders e-post Steinar Folkvord
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Relatert+informasjon/om-statistikken-utbetalinger-til-personer-per-fylke-og-kommune
Frekvens År
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del